Regulamin GRY DBVictory
Nowy regulamin serwera zostaje wprowadzony w życie z dniem 24.06.2011r


~ poprawki 03.08.2020

Regulamin dla wszystkich serwerów:
(English version below)


1. [Czas trwania: notka/1-24h/7 dni]
1) Spam (wysyłanie tego samego tekstu kilka razy) - Ostrzeżenie > Notka > Ban 12h
~Chodzi tutaj o to, że tekst jeszcze nie zdążył zniknąc z ekranu a ktoś dalej spamuje tą wiadomością
2) Obrażanie gracza/graczy/rodziny - Ban 12h / Notka
~Częste obrażanie rodziców, rodziny, bliskie osoby gracza...
~Często wyzywanie gracza, gdy sobie on tego nie życzy
~Obrazanie graczy na noob charze skutkuje banem na MAIN Char.
3) Spamowanie do teamu o pacc, undelete/unban bez dowodów bądź gdy ban jest słuszny (tzw. płacz) - Ostrzeżenie > Notka
4) Spam na Global Message / Site Message - Notka / Ban 12-24h, Ban 7 dni*
*Obrażanie gracza przy pomocy Global Message / Site Message - Ban 7 dni
~Pomyłka typu "SADFASDASFAS" - Notka
5) Blokowanie map, wąskich przejść - Ban 24h / 48h
~Blokowanie map - Ban 48h

2. [Czas trwania: 1-31 dni]
1)Podkładanie się / *przeszkadzanie podczas wara (nabijanie fragów przeciwnej drużynie) - Ban 7 Dni, *Ostrzeżenie > Ban 7 dni
*Blokowanie enemy teamu bez pz(noob charem) - Ostrzeżenie > Ban 24h
*Trzymanie pz noob charem - Ostrzeżenie > Ban 24h
2) Zabijanie ludzi na questach (Udokumentowane screenshot'em/nagraniem!)
~dotyczy questow, na które potrzebna jest ekipa by wejść - Ban 7 Dni
3) Częste zabijanie nowych graczy/nowego gracza (przed rebowców!) - Ostrzeżenie(Kilka razy w ciągu dnia(nie chodzi o wary/podkladanie sie)) > Ban 12h
4) Używanie bugów (PZ bug, bugi z mapa, questami) - Notka / Ban 7 Dni (w zależności jaki bug)
~dotyczy miejsc gdzie osoba 3cia nie moze wejsc (np. schodzenie po parcelach na future rock city) - Ban 7 Dni
5) Share Account - Udostępnianie postaci osobom trzecim w celu wbijana lvl, skilla jest surowo zabronione! - Ban 7 dni
~Dopuszczalne jest udostępnianie postaci na wary, quest badź zrobienia sag
~W razie złamania regulaminy daną postacią przez osobę trzecią, pełną odpowiedzialność ponosi owa postać (uważać komu udostępniasz!)
6) Wybijanie ekipy PQ / FPQ / MFA 2,3 / GOD / Mysterious Quest/UI (na Quescie i udowodnione przez filmik) - Ban 24h
7) Wysyłania prywatnych zdjęć graczy DBVictory/Administracji (liczą się wszelakie inne komunikatory, potrzebne TWARDE DOWODY!) - 7 dni / 31 dni
8) Rookowanie postaci / DESKI - pozwalamy innym graczom się zabijać (robimy to nawzajem) aby nabić jak najwyższy lvl lub nabijając punkty TOP Guilds (zabijanie gildia-gildia) - 7 dni
- [ban jest za potworzenie tej czynności 2 razy lub więcej w ciągu 24h ] - 31 Dni
- Oczywiście bezwzględny zakaz sprzedawania lvl/desek (ban 7 Dni)

3. [Czas trwania: DELETE / IP / NameLock]
1) Niewłaściwy format nicku - Namereport, *DELETE
Przykłady:
~Adolf Hitler/Ayman Zawahiri/Donald Trump
~Imie i nazwisko gracza/administracji
~DSFDSFGDSGD (tzw. głową o klawiaturę..)
~Znaki specjalne typu "ö, ä", [, -, itp..

Obrażające:
~Twoj stary/Twoja stara
~Spierdalaj smieciu
~Chuj ci w dupe
~Jebac Pawelka
~Nyga/Nigers/Niga (rasizm...)
I tak w nieskończoność..

*GOD/GT na początku nicku (podszywanie się pod administrację..) (czyt. pkt 9) - DELETE
2) Podszywanie się pod gracza - Namereport + 7dni
3) Reklamowanie OTSów - DELETE (Wszystkie postacie po IP)
4) Sprzedawanie postaci/przedmiotów za sms, doładowania, gry, przelewy, PSC, itp - DELETE (Wszystkie postacie po IP)
5) Wymiana postaciami/przedmiotami w DBV na postacie/przedmioty na innych grach, serwerach, itp - DELETE (Wszystkie postacie po IP)
6) Obraza ekipy DBVictory - Ban 24h / 7 dni, *DELETE (Wszystkie postacie po IP)
*W wyjątkowych sytuacjach - DELETE
7) Oszukiwanie graczy w wymianach - DELETE (Wszystkie postacie po IP)
8) Przerabianie screenów/filmików (w celu ukarania gracza lub jego zniesławienie) - DELETE
9) Podszywanie się pod Ekipę DBV - DELETE (Wszystkie postacie po IP)
10) Sprzedawanie botów/programów i innego syfu wspomagającego - DELETE + Drop na IP!
*tak samo dla kazdej postaci z tego IP - DELETE
11) Pierdolenie bez sensu o jakiś resetach postaci, itp - DELETE
12) Używanie wspomagaczy (bot, tasker, macro, itd) - DELETE

WAŻNE, CZYTAĆ!
~Jeśli wystąpi sytuacja, że gracz jest online na dwóch postaciach pod jednym IP i jedna postać boci to te postacie zostaną sprawdzone przez Administrację czy na pewno nie jest jedną osobą (W razie jakiejkolwiek próby oszustwa = DELETE!)
~Po złapaniu 2-3x z rzedu tą samą osobę na bocie, bana dostają wszystkie postacie pod tym samym IP
- Dowody wysyłane do administracji nie moga być starsze niż 24h!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacje:
- Cała Administracją ma bezwzględny nakaz do stosowania się do tego regulaminu!
~~GOD Warez nie musi podawać powodu/udowadniać bana
- Każdy ban jest udowadniany w specjalnym dziale (tylko dla TEAM!)
- Odwoływać od bana można się na forum/discord
- 3 notatki = Ban 7 dni
- Aby dostać unban/undelete muszą być mocne dowody!
- Decyzja czy będzie dany ban należy do Administracji DBVictory
- Dowody wysyłane do administracji nie moga być starsze niż 24h!

ZA CO NIE MA BANA:
- Spamowanie senzu/power down w miejscach do tego przeznaczonych (train roomy)
- PVP o expowisko

Jeśli jesteś świadkiem złamania, któregoś z punktu regulaminu powiadom nas o tym w specjalnym dziale: Bot/Cheat/Oszustwa


BOT Warning (BRAK)


~~~~~~~~ English Version ~~~~~~~~~

1. [Duration Time: notation/1-24h/7 days]
1) Spam (Sending same text several times) - Warning > Notation > Ban 12h
~Text dont disappear from screen of players and you are still sending same message
2) Insulting player/players/family - Ban 12h / Notation
~Often insult parents, family, close persons of player...
~Often isulting player, when he dont want this
~Insulting players on noob char, makes your MAIN char ban too
3) Spam to team DBV about pacc, undelete/unban without any evidences or when ban is fair (write. crying) - Warning > Notation
4) Spam on Global Message / Site Message - Notation / Ban 12-24h, Ban 7 days*
*Insulting players by using Global Message / Site Message - Ban 7 days
~Mistake like "SADFASDASFAS" - Notation
5) Blocking maps, narrow passages.. - Ban 24h / 48h
~Blocking maps - Ban 48h


2. [Duration Time: 1-31 days]
1)Planting during war / *blocking, etc during war (punching kills the other team) - Ban 7 Days, *Warning > Ban 7 days
*Blocking enemy team without pz(noob char) - Warning > Ban 24h
*Holding pz(noob char) - Warning > Ban 24h
2) Killing players on quests (Proved by screenshot/video!) - Ban 7 Days
~Quests where you need team to enter quest
3) Often killing new players/new player (players before reborn!) (Several times per each day (wars/planting are not taken into account)) - Warning > Ban 12h
4) Using bugs(PZ bug, map bugs, quest bugs) - Notation / Ban 7 Days (according what bug)
~Place where a third party cant enter (eg. descent by parcels on Future Rock City) - Ban 7 Days
5) Share Account - Sharing accont for third parties to lvl up/skill up your char is strictly prohibited! - Ban 7 days
~Allowed is sharing character on wars, quests or sags
~If third parties dont respect rules on your account, you are taking full responsibility for it (Be care, to whom you share!)
6) Killing teams PQ / FPQ / MFA 2,3 / GOD / Mysterious Quest /UI (on quest and proved by video) - Ban 24h
7) Sending private images of players DBVictory/Administractions (we are taking into consideration anothers communicative programs, needed rly STRONG EVIDENCES!) - 7 days / 31 days
8) Rookowanie form / BOARD - allow other players to kill (we do each other) to tamp the highest lvl or scoring TOP Guilds points (killing guild-guild) - Ban 7 days
- [ ban is a monster that steps 2 times or more within 24 hours ] - 31 Days
- Of course, an absolute prohibition on selling lvl / boards (ban 7 Days)

3. [Duration Time: DELETE / IP / NameLock]
1) Invalid nickname format - Namereport, *DELETE
Eg:
~Adolf Hitler/Ayman Zawahiri/Donald Trump
~Name and surname of player/administration
~DSFDSFGDSGD (the so-called. head0-hit-keyboard..)
~Special characters like "ö, ä", [, -, etc..


Insulting:
~Gtfo Trash
~You Dick
~Fuck Pawelek
~Nyga/Nigers/Niga (racism...)
and like this in indefinitely..

*GOD/GT at the beginning of nick (Impersonating for Team of DBV..) (read point 9) - DELETE
2) Impersonating for player - Namereport + Ban 7 days
3) Advertising other OTS - DELETE (All characters by IP)
4) Selling characters/items for sms, transfers, games, etc - DELETE (All characters by IP)
5) Changing characters/items in DBV for characters/items on others games, ots, etc - DELETE (All characters by IP)
6) Insulting Team DBV - Ban 24h / 7 days, *DELETE (All characters by IP)
*In exceptional situations - DELETE
7) Cheating players in change/trade - DELETE (All characters by IP)
8) Converting screenshots / videos (in order to punish the player or his defamation) - DELETE
9) Impersonating for Team of DBV - DELETE (All characters by UP)
10) Selling bots/programs and another trash like this - DELETE + Drop on IP!
*For every characters for this IP -DELETE
11) Writing with no sens about reset chars, etc... - DELETE
12) Using programs (bot, tasker, macro, etc) - DELETE

IMPORTANT, WRITE!
~If there will be situation, player is logged at two characters in same IP and one of them is using bot, tasker, etc so these characters will be checked by Administration to verify there is to others players (Every attempt to cheat us = DELETE!)
~After catch 2-3x same person using bot, will be banishment all characters for this IP (write. point above)
- Evidence sent to the administration cannot be older than 24h!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Information:
- All Team DBV have strict order to respect this rules!
~~GOD Warez does not have to give a reason / to prove ban (:))
- Each ban is proving in a special section (only for TEAM!)
- Cancel the ban can be in this ([url=http://forum.dbvic...p?t=706]example)
- 3 notation = Ban 7 days
- To get undelete must be strong evidence!
- Decision player will be banned makes Team DBVictory
- Evidence sent to the administration cannot be older than 24h!
FOR WHAT DOES NOT BAN:
- Spamming senzu / power down in designated places (train roomy)
- Pvp for place to exp


BOT Warning (NONE)