Regulamin Sklepu DBVictory
Regulamin świadczenia usług

§1 Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy DBVictory, dostępny pod adresem internetowym www.dbvictory.shop
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna p rowadząca działalność gospodarczą pod firmą dbvictory.site
3. Klient (Gracz) - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklep oraz akceptujący regulamin serwera (Server Rules) (potwierdza to przy rejestrowaniu / tworzeniu konta na stronie sklepu)
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dbvictory.shop
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży usługi (PPoints) ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Służy ono także do logowania się w grze poprez Klienta gry.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, oraz wyboru płatności.
12. Produkt - dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
14. PPoints - jednostka walutowa, umożliwiająca klientowi zakupy w Sklepie oraz w grze
15. Klient gry - Program umożliwający logowanie się/granie na serwerze gry (§ 2 / pkt. 16) działający sprawnie pod system Windows
16. Serwer gry - serwer towrzony/edytowany przez sprzedawce
17. Regulamin gry (Server Rules) - zasady określające czego zabrania się na serwerze gry (niedostosowanie się grozi "banem" - blokowanie konta na stałe lub czas określony w regulaminie gry)

§3 Kontakt
1. Adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje(AT)dbvictory.shop
2. Formularz kontatkowy z zakładce "Kontakt"

§4 Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na usługi, niezbędne są:
a. Utworzenie konta na stronie sklepu
b. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetowa
c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
d. włączona obsługa plików cookies,
2. Do korzystania z zamówionych usług, niezbędne są:
a. Klient serwera - program działający pod systemem Windows (którego należy pobrać ze strony sklepu)
b. dostęp do internetu
c. utworzenie postaci na wcześniej stworzonym koncie (sklepu)

§5 Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu czy też samej gry spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta czy też niekompatybilnością klienta gry spowodowanej konfiguracją komutera/urządzenia Kupującego (gracza).
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień przez Klienta na usługi znajdujące się w asortymencie wymaga założenia Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT jeżeli jest wymagany).

§6 Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie (, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Adres Email, nazwa konta (Account name/number), Hasło (Password)
2. Założenie Konta jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (Account name/number) i hasła (Password) ustanowionych w Formularzu rejestracji.

§7 Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się na stronie Sklepu
2. w panelu klienta/gracza kliknąc w napis przy PPoints: - (Add more)
3. wpisać liczbę 'PPoints' jaką Klient chce zakpuić i kliknąc 'zapłać z CashBill'
4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

§8 Oferowane metody płatności
1. Usługa PPoints jest 'dodawana' do konta Kupującego automatycznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od usługodawcy świadczącego pośrednistwo płatności
2. Podstawową waluta jest Polski złoty (PLN / ZL)
3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne
c. Płatność kartą płatniczą.
d. Płatność PaySafeCard.
e. Płatność PayPal.

§9 Odstąpienie od umowy
1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy sprzedaży będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
a. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
b. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda Klienta będącego Konsumentem.
3. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy sprzedaży jeżeli Klient wykorzysta PPoints na swoim koncie - wymieni je na treść cyfrową (Gracz nie ma możliwośc ich zwrócić na swoje konto) lub jeśli Klienta/gracz złamie regulamin gry prze co zostanie ukarany utratą konta.

§10 Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§11 Reklamacje
1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją Umowy sprzedaży. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy (patrz § 3 pkt. 2). W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Nick, dokładną datę zdarzenia oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§12 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.Polityka plików cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.Polityka prywatności serwisu www.dbvictory.shop

1.Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług związanych z zakupem premium punktów (PPoints).
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest dbvictory.site
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi -ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a)poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików cookies [patrz "polityka plików cookies"].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.dbvictory.shop Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. (patrz "Regulamin świadczenia usług")